Ïðåçèäåíò ÐÔ Â.Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí î ñàäîâîä÷åñêèõ è îãîðîäíè÷åñêèõ òîâàðèùåñòâàõ

Ïðåçèäåíò ÐÔ Â.Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí î ñàäîâîä÷åñêèõ è îãîðîäíè÷åñêèõ òîâàðèùåñòâàõ

фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*